top of page

1.

0

1

2

3

4

5

6

​מהיר ועצבני

0

1

2

3

4

5

6

​מהיר ועצבני

0

1

2

3

4

5

6

​מהיר ועצבני

0

1

2

3

4

5

6

​מהיר ועצבני

חובה לסמן 4 ציונים.

אסור לסמן את אותו ציון פעמיים.

חייבים לבחור "0" אחד.

חייבים לבחור "6" אחד.

בכל שאלה מופיעים ארבעה היגדים.

באיזו מידה מתאר אתכם כל היגד?

0 = הכי פחות מתאר אותי

6=  הכי מתאר אותי

חובה לסמן 4 ציונים שונים. (אסור לסמן את אותו הציון פעמיים)

חובה לסמן "0" אחד.

חובה לסמן "6" אחד.

​שאלון צבעים

bottom of page